Infolinia: +48 12 274 44 13

Regulamin sklepu

Przepisy dotyczące warunków zakupów w naszym sklepie udostępnionych dla naszych klientów.

Rozdział I

Przepisy wstępne

§1

Zakres obowiązywania

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.hilarex.pl,
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm..),
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Nr 827),
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),
  4. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679),
  5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
  6. Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),

 

§2

Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  1. Sprzedawca– Wojciech Skawski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SKAWSKI WOJCIECH OPTICAL z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Dąbrowskiego 65b NIP: 677-182-38-95 właściciel serwisu internetowego www.hilarex.pl, dokonujący przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron., Tel +48 12 274 44 13 adres poczty elektronicznej biuro@hilarex.pl,
  2. Sklep – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.hilarex.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, dokonująca zakupu towarów w Sklepie. W przypadku osób fizycznych Użytkownikami nie mogą być osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych. Ważność umowy zawartej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych powinna być potwierdzona przez jej przedstawiciela ustawowego.
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Czas realizacji Zamówienia– okres czasu, w którym Sklep zrealizuje Zamówienie Użytkownika.
  6. Zamówienie– czynność polegająca na: – wybraniu właściwych Towarów („Koszyk”) oraz wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego „Formularza zamówienia” (w przypadku Zamówień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) lub – wybraniu właściwych Towarów i złożenia oświadczenia przez telefon (w przypadku Zamówień telefonicznych), – w wyniku której zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. W przypadku Zamówień telefonicznych, skuteczność oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy uzależniona jest od spełnienia przesłanek wskazanych w § 10 ust. 3. Wybór towarów, cenę oraz koszt dostawy Sprzedawca potwierdza przez wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  7. Towar – rzeczy ruchome sprzedawane przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  8. Umowa – czynność prawna, na mocy której Sprzedawca sprzeda i dostarczy Użytkownikowi zakupiony i zamówiony przez niego Towar
  9. Płatność– czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny Towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pośredniczącego w rozliczeniach, przelewu bankowego lub polegająca na płatności gotówką. Brak dokonania przez Użytkownika płatności w terminie wskazanym w § 4 ust. 8 jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Towary oferowane przez Sprzedawcę są wyrobami medycznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679).

 

§3

Zasady ogólne sprzedaży na podstawie umowy zawieranej na odległość

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się m. in. przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie korzystania z serwisu internetowego Sklepu nie może wprowadzać do serwisu treści sprzecznych z prawem.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia na stronach serwisu internetowego Sklepu treści niezgodnych z prawem komentarze Użytkowników dotyczące towarów mogą być moderowane przez Sprzedawcę przed ich publikacją.
 5. Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy przedsiębiorców zamieszczone w serwisie internetowym Sklepu, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże przedsiębiorców.
 6. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej oraz na terytorium Unii Europejskiej.

 

§4

Płatność. Czas realizacji Zamówienia.

 1. Za zamówione Towary Użytkownik może dokonać Płatności w następujących formach:
  1. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy; lub
  2. płatności online – za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń; lub
  3. gotówką – w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Płatności online kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeń Przelewy24.
 3. W celu dokonania Płatności, o której mowa w ust. 1 pkt. b, Użytkownik wybiera internetowy serwis rozliczeniowy umożliwiający realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Wybór internetowego serwisu rozliczeniowego jest równoznaczny z przekierowaniem na stronę tego serwisu.
 4. Użytkownik zamawiający Towary, które mają zostać dostarczone poza granicie Polski może dokonać płatności wyłącznie w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. a i b.
 5. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. a i b, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 6. Z chwilą dokonania Płatności, w sposób o którym mowa w ust. ust. 1 pkt. a i b, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania transakcji,
 7. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b, w tym wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zakupiony Towar w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, chyba że wybrano opcję zapłaty przy odbiorze Towaru. Brak wpłaty w ww. terminie traktuje się jako rezygnację z Zamówienia.
 9. Czas realizacji Zamówienia podany jest w opisie Towarów. Jeżeli Użytkownik zamówił kilka Towarów, których Czas realizacji jest różny, czas realizacji każdego z nich nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 10. Czas realizacji Zamówienia liczy się od następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 11. Wszystkie ceny podawane na stronach serwisu internetowego Sklepu wyrażone są w złotych polskich, euro oraz amerykańskich dolarach i zawierają podatek VAT.
 12. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron.
 13. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy. Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie serwisu internetowego Sklepu oraz podawany jest przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia.
 14. Sprzedawca dostarcza zamówione przez Użytkownika Towary za pośrednictwem firm kurierskich lub firmy InPost. Użytkownik może także osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Sprzedawcy.
 15. Wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych przez Sprzedawcę w „Formularzu zamówienia.
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki:
  1. niezwłocznie po wręczeniu – w przypadku dokonania płatności w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. a i b;
  2. po uiszczeniu opłaty – w przypadku wyboru formy płatności gotówką, o której mowa w ust. 1 pkt. c.
 17. Użytkownik otrzymuje Towar wraz z paragonem fiskalnym.
 18. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

 

Rozdział II

Rękojmia i Gwarancja

§5

Rękojmia Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy i uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi zostały uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i nast.

§6

Gwarancja

 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.
 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Jeżeli w dokumencie gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

§7

Procedura Reklamacyjna

 1. Reklamacje należy wysłać pod adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie wraz z reklamowanym Towarem. Wysyłając reklamację można skorzystać z Formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie w dziale „Gwarancja Jakości”. W każdym razie w reklamacji należy wskazać opis stwierdzonej przez Użytkownika wady Towaru i wybrany sposób realizacji reklamacji.
 2. Sprzedawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, a gdyby zachowanie tego terminu nie było możliwe, w szczególności jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy lub badań przez producenta Towaru, do poinformowania w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Jeśli dokument gwarancyjny, wystawiony przez producenta Towaru przewiduje taką możliwość, Użytkownik może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym, którego adres musi być wskazany w dokumencie gwarancyjnym.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów online przez niezależnych mediatorów, co umożliwi konsumentom złożenie skargi online na działalność przedsiębiorców, związaną z zawieraną przez Internet umową sprzedaży. Skargi można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej, która działa pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/
 5. Użytkownik może zgłaszać również reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, polegających na dokonywaniu czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży oraz na prowadzeniu konta Użytkownika. Takie reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: biuro@hilarex.pl. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny Użytkownika, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

Rozdział III

Sprzedaż z udziałem Konsumenta

§8

Przepis wstępny

 1. Zapisy niniejszego Rozdziału stosuje się do umowy sprzedaży Towarów, której drugą stroną jest Konsument. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie znajdą pozostałe zapisy Regulaminu.
 2. Konsument przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o ochronie praw konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Zawarcie umowy pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty za zakupiony Towar.

 

§9

Warunki ogólne

 1. Konsument dokonuje zakupu Towarów, wyboru formy doręczenia oraz płatności korzystając z „Koszyka” lub składa Zamówienie telefonicznie. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować Konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
 3. Jeżeli Sprzedawca proponuje Konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia korzystając z „Koszyka” jest łącznie:
  1. wypełnienie „Formularza zamówienia” znajdującego się na stronach serwisu internetowego Sklepu,
  2. potwierdzenie dokonania Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 5. Konsument może wypełnić „Formularz zamówienia”:
  1. bezpośrednio na stronach serwisu internetowego Sklepu, bez konieczności zakładania konta; lub
  2. logując się na swoje konto.
 6. W celu założenia konta, pozwalającego na składanie Zamówień, stałego monitorowania jego statusu oraz historii Zamówień, Konsument powinien zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu. W trakcie rejestracji Konsument podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ustala hasło.
 7. Po zakończonej rejestracji Sprzedawca przesyła Konsumentowi na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta wraz z podaniem ustanowionego przez niego hasła, za pomocą którego Konsument będzie się logował do Sklepu.
 8. W „Formularzu zamówienia” Konsument podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia,
 9. Konsument poprzez wypełnienie i wysłanie „Formularza zamówienia” składa oświadczenie, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. Po wypełnieniu i wysłaniu „Formularza zamówienia”, Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Konsumenta, przesyła potwierdzenie dokonania Zamówienia wraz z jego szczegółami. Nie narusza to obowiązku Sprzedawcy dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 11. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia” Konsument, poprzez wysłanie tego formularza, ostatecznie akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich odpłatnego nabycia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. Sprzedający wydaje Konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na papierze. Potwierdzenie to winno być dołączone do dostarczonego towaru i zawierać informacje o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. c)
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
  7. sposobie i terminie zapłaty;
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku do niniejszego Regulaminu;
  10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  11. braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  12. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  13. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  14. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
  15. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  16. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy;
  17. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
  18. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  19. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć;
  20. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 13. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie realizacji Zamówienia i jeśli Konsument podejmie taką decyzję to Sprzedawca zwróci całą otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną.

 

§10

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni – od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje, iż Umowa uważana jest za niezawartą.
 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego Sprzedawcy przez Konsumenta. Oświadczenie to może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej; oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdzenie jest wysyłana na adres Konsumenta wskazany przy składaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę to wysyłka przez InPost listem poleconym. Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż ww. oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§11

Miejsce spełnienia świadczenia

 1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest miejsce wskazane przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia.
 2. Jeżeli Towar ma zostać przesłany Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeśli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

Rozdział IV

Opinie Użytkowników.

§12

Zasady umieszczania opinii

 1. Serwis internetowy Sklepu udostępnia swoim Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy na temat związany z użytkowaniem towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Zamieszczanie opinii na stronach serwisu internetowego Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Użytkownik publikuje swoje opinie lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, w szczególności związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających dobre obyczaje.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 – 5, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania przedmiotowych publikacji bez ostrzeżenia Użytkownika.
 7. Warunkiem zamieszczania opinii jest wypełnienie elektronicznego formularza.
 8. W formularzu Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do administrowania forum przez Sprzedawcę, a w szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Użytkownik przy rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zamieszczania opinii. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy.
 10. Użytkownik przy rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres elektroniczny informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział V

Dane osobowe

§ 13

 1. Przy rejestracji konta w Sklepie Użytkownik proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Wojciech Skawski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SKAWSKI WOJCIECH OPTICAL z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Dąbrowskiego 65b NIP: 677-182-38-95
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy następujących informacji:
  1. nazwisko i imię Użytkownika
  2. adres zamieszkania/do korespondencji,
  3. adresy elektroniczne Użytkownika,
  4. nr telefonu.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Dane osobowe przetwarzane są dla celów przyjęcia Zamówienia, wykonania Umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej Umowy. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez Sprzedawcę w celach marketingowych własnych usług/produktów, jak również w innym prawnie usprawiedliwionym celu, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla jego realizacji. Marketing własnych usług /produktów polega w szczególności na wysyłaniu wiadomości drogą elektroniczną do osób, które wyraziły na to zgodę i których dane kontaktowe zostały udostępnione Sprzedawcy; Użytkownik w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.
 6. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych, innych niż marketing własnych usług/produktów, zaznaczając odpowiednią opcję znajdującą się na stronie internetowej Sklepu. Brak takiej zgody oznacza, iż dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w ww. celu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w każdym czasie.
 7. Użytkownicy maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 8. Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.
 9. ……..

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe i przejściowe

§14

Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie Towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika sprzeczne przeznaczeniem Towaru, z dostarczonymi razem z Towarem instrukcją obsługi lub wyjaśnieniami udzielonymi przez Sprzedawcę.

§15

Wymagania techniczne Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 40 lub Firefox 35 lub Opera 34 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest przygotowana w technologi Responsive Web Design, która pozwala przeglądać ją w dowolnej rozdzielczości ekranu. Witryna działa poprawnie na urządzeniach mobilnych.

§16

Przepis końcowy

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem • 2016 r.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.hilarex.pl, a wersji papierowej także w siedzibie Sprzedawcy. Zmiana regulaminu będzie skuteczna wobec każdego z Użytkowników po dostarczeniu tekstu zmienionego Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
 3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.